Faydalı Model Başvuru ve Tescil - Pursaklar Patent Faydalı model nedir, faydalı model belgesi nedir, başvuru, yayın ve itiraz süreçleri ve belgenin başvuru sahibine teslim süreci anlatılmaktadır.
Faydalı Model Başvuru ve Tescil - Pursaklar Patent
Sosyal İletişim Kanallarımız Turgut Özal Mahallesi 1940 Cadde Modern Site C Blok Batıkent / Ankara +90 212 212 35 17 Pursaklar Patent Logo
Pursaklar Patent
Pursaklar Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Turgut Özal Mahallesi 1940 Cadde Modern Site C Blok 1790 Batıkent Ankara


Faydalı Model Başvuru ve Tescil


Faydalı Model Başvuru ve Tescil

Faydalı model nedir, faydalı model belgesi nedir,  Faydalı model başvuru, yayın ve itiraz süreçleri ve nihai olarak faydalı model belgesi yayın ve belgenin başvuru sahibine teslim süreci anlatılmaktadır.

Pursaklar Patent ' in detaylı açıkladığı  Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru ve Tescil yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT ) nezdinde yapılacak faydalı model başvuru ve belge işlemleri başlıklar halinde ve ayrıntılı olarak aşağıda anlatılmaktadır. 

 


PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL NEDİR?

PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL NEDİR?


10 Yıl süre ile,  faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarına faydalı model denir.

Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca
koruma devam eder.

Pursaklar Patent uzmanlarınca hazırlanan Patent Nedir ve Buluş Nedir yazılarımızla birlikte Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı, mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir: 

  PATENT FAYDALI MODEL
Yenilik ✔ Bakılır ✔ Bakılır
Buluş Basamağı ✔ Bakılır ✔ Bakılmaz
Sanayiye Uygulanabilirlik ✔ Bakılır ✔ Bakılır
Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler ✔ Korunur ✔ Korunmaz
Eczacılıkla İlgili Maddeler ✔ Korunur ✔ Korunmaz
Biyoteknolojik Buluşlar ✔ Korunur ✔ Korunmaz
Kimyasal ve Biyolojik Maddeler ✔ Korunur ✔ Korunmaz
Araştırma Raporu  ✔ Var ✔ Var
İnceleme Raporu  ✔ Var ✔ Yok
Koruma Süresi  20 Yıl 10 Yıl


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL BAŞVURU


Faydalı Model Başvuru, Şekli İnceleme, Yayın Kararı, İtiraz İşlemleri, Faydalı Model Belge Kararı, Belge Düzenleme Ücretinin ödenmesi ve belgenin teslimi süreçleri anlatılmaktadır. 


Çevrimiçi (Online) Faydalı model başvurusunun TÜRKPATENT kayıtlarına işlenmesinden sonra, başvuru dosyasına bakacak olan Patent uzmanı, başvuruları şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) inceler. Şeklî inceleme sonucunda muhtemel sonuçlar şunlardır;


Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan ve başvuru unsurları tam veya tamamlanmış olan faydalı model başvurularının şekli incelemesi yapılır.


Şekli inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bildirim yapılır. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren 2 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içinde giderilmezse veya TÜRKPATENT tarafından kabul edilmezse, başvuru reddedilir.


Şekli inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse ya da bildirilen eksiklikler süresi içinde giderilirse ve araştırma talebi de başvuruyla birlikte yapılmadıysa, başvuru sahibine şeklî şartlara uygunluk bakımından bir eksikliğinin olmadığının veya eksikliklerin süresi içinde giderildiğinin bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde ücretini ödeyerek araştırma talebinde bulunması gerektiği bildirilir. Başvuruda yapılan değişikliklerde başvurunun ilk kapsamı aşılmamalıdır.

Faydalı Model başvurusu için araştırma talebi başvuruyla birlikte veya herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvurunun şeklî şartlara uygunluk bakımından bir eksikliğinin olmadığının veya eksikliklerin süresi içinde giderildiğinin bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde Tebliğde belirtilen ücret ödenerek yapılır.


Araştırma raporu tarifnamenin tamamı dikkate alınarak istemler itibariyle düzenlenir.

Araştırma raporunda, faydalı modele konu buluşun yeni olup olmadığı konusunda karar verilmesinde dikkate alınabilecek ve raporun hazırlandığı tarihte erişilebilir olan dokümanlar belirtilir. Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz ve bu unsurlar raporda belirtilir.


Faydalı model araştırma raporu düzenlenirken yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriteri dikkate alınırken, buluş basamağı kriteri dikkate alınmaz.


Araştırma raporu düzenlenirken, özetin ve buluş başlığının başvuru konusu buluşla ilgili olarak
teknik bilgi verme amacına hizmet etmediği tespit edilirse, özet ve buluş başlığı Kurum tarafından yeniden düzenlenerek kesinleştirilir ve araştırma raporuna eklenerek başvuru sahibine bildirilir. Tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmamasın veya buluş konusun faydalı model ile korunabilen buluşlar arasına girmemesinin araştırma raporunun düzenlenmesini engellemesi durumunda araştırma raporu düzenlenemeyeceği başvuru sahibine bildirilir.

Araştırma raporunun düzenlenememesi halinde başvuru sahibine, söz konusu karara itirazlarını ve varsa başvurudaki değişiklikleri sunması için bildirim tarihinden itibaren üç ay süre verilir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya değişikliklerin sunulmaması veya sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmemesi halinde, başvuru reddedilir. Sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmesi halinde araştırma raporu tüm istemler veya araştırılabilir istemler için düzenlenir.


HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL BAŞVURU
PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL YAYIN VE İTİRAZLAR

PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL YAYIN VE İTİRAZLAR


FAYDALI MODEL YAYIN KARARI

Başvuru Yayımı, başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra yapılır. Başvuru sahibi, 18 ay geçmeden de başvurunun yayımlanmasını talep edebilir. Bunun için, faydalı model başvurusu yapılırken faydalı model erkek yayın ücretini ödemek koşulu ve  doldurulan başvuru formundaki “erken yayım” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte Erken Yayın Talep Formu ile talepte bulunulması gerekmektedir.

Faydalı model başvuru ücretleri, yıllık sicil kayıt ücretlerini araştırma ve inceleme resmi ücretleri ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri patent fiyatları ve faydalı model ücretleri başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 
Araştırma raporunun başvuru yayımından önce hazır olması halinde, araştırma raporu başvuru ile birlikte yayımlanır. Araştırma raporu, başvuru yayımından sonra hazırlanmışsa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır. Özetin veya buluş başlığının değiştirilmesi durumunda araştırma raporunun yayımı değiştirilen özet veya buluş başlığını da içerir.

FAYDALI MODEL İTİRAZ İŞLEMLERİ

Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili belgeleri de eklemek suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir. Söz konusu itiraz, bir talep formu ile yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte TÜRKPATENT' e verilir. Başvuru sahibi karşı görüşlerini bir talep formu ile TÜRKPATENT' e bildirebilir.


TÜRKPATENT yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model verilmesine karar verirse bu karar başvuru sahibine bildirilir, karar ve faydalı model Bültende yayımlanır.


Yapılan değerlendirme sonucunda faydalı modelin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının
gerekli olduğu durumda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi hâlinde faydalı model verilmesine karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve faydalı model Bültende yayımlanır. Değişikliklerin
yapılmaması veya yapılan değişikliklerin TÜRKPATENT tarafından kabul edilmemesi hâlinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.


Faydalı model verilmesinden sonra 99 uncu maddede belirlenen itiraz usulü işletilemez, sadece
mahkemeden hükümsüzlük talep edilebilir.


TÜRKPATENT yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model başvurusunun ve buna ilişkin buluşun Sınai Mülkiyet Kanun hükümlerine uygun olmadığına karar verirse başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Bu karara karşı, 100 üncü maddeye göre itiraz edilebilir.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL BELGESİ NEDİR


Usulune uygun yapılmış faydalı model başvurunun, SMK hükümlerine uygun olması, yayını ve varsa yayına itirazların reddedilmesi üzerine tescilin kesinleşmesine müteakip, başvuru sahibince faydalı model belgesi ücretinin ödenmesinden sonra başvuru sahibine Türk  Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından verilen belgeye Faydalı Model Belgesi denir. 

Tüm Faydalı model iş ve işlem ücretlerini, yıllık sicil kayıt ücretlerini ve başvuru ve danışmanlık hizmet ücretlerini faydalı model ücretleri sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Faydalı Model Belgesi, her yıl sicil kayıt ücreti ödemek şart ve koşuluyla 10 yıl süre ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) hükümünce tanınan tüm haklardan yararlandığı gibi, üçüncü tarafaların izinsiz kullanması halinde hukuki yollardan tazmin hakkı da bulunmaktadır. 


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL BELGESİ NEDİR
PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL ÖRNEKLERİ

PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL ÖRNEKLERİ


Faydalı model başvurusunun nasıl hazırlanacağını, buluşun tarifname, istemler, özet ve varsa teknik resimlerin nasıl olması gerektiğini, faydalı model başvuru hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı anlatan  faydalı model örnekleri BURADAN İnceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki linkte verilen faydalı model örneğinin bütün unsurları gözetilerek hazırlanması halinde şekli eksiklik nedeniyle olası ret kararlarının önüne geçilebileceği gibi zaman kaybunı da önlemiş olursunuz.

Pursaklar Patent ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent uzmanlarından ve danışmalarımızdan konu hakkında ayrıntılı yardım ve destek alabilirsiniz.


Şayet Faydalı model başvurusu için,  özellikle tarifname, istemler ve teknik resimlerin Pursaklar Patent tarafından hazırlanmasını istenmesi halinde Faydalı model bilgi formumun doldurularak tarafımıza gönderilmelidir. 

Faydalı model bilgi formunun incelenmesinden sonra görüntülü görüşme dahil irtibat kurularak gerekli olabilecek tüm bilgi ve belgeler tarafımızca hazırlanmakta ve sadece onayınız için tarafınıza gönderilmektedir. Onay vermenize müteakip hemen gün için faydalı model başvuru yapılmakta ve işlem faturası ile birlikte faydalı model başvuru belgesi tarafınıza gönderilmektedir.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757ONLINE TESCİL


Pursaklar Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


ONLINE PATENT BAŞVURU ONLINE FAYDALI MODEL BAŞVURU

DİĞER HİZMETLER

Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.


PATENT NEDİR

Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına patent denir.

PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILR

Ön araştırma, başvuru formu, tarifname, özet ve  resimler DAHİL Patent başvurusu nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

PATENT FİYATLARI

Pursaklar Patent, resmi TÜRKPATENT  patent fiyatları, danışmanlık, başvuru ve süreç içindeki toplam patent ücretlerini buradan inceleyebilirsiniz.


PATENT SORGULAMA 

Patent sorgulama nedir ve nasıl yapılması gerektiği, patent sorgulama yapacağınız ulusal ve uluslarası web sayfalarını bulabilirsiniz.

PATENT NEREDEN VE NASIL ALINIR

Başvuru, araştırma  raporları, yayın, itirazlar ve belge dahil Patent nereden ve nasıl alındığı anlatılmaktadır.

PATENT HAKKI NEDİR

Patent hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Patent haklarına ilişkin diğer ayrıntılar için tıklayınız.


PATENT ARAŞTIRMA

Patent araştırma yapabileceğiniz web sayfaları ve diğer kaynakları, araştırma kriterlerini ve ayrıntılı uzman görüşlerini burada bulabilirsiniz.

FAYDALI MODEL BAŞVURU VE TESCİL

Faydalı model nedir, faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini ve ön araştırma kaynaklarını bulabilirsiniz.

FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ

Resmi TÜRKPATENT Faydalı model ücretlerini, danışmanlık ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.

Faydalı Model Başvuru ve Tescil Faydalı model nedir, faydalı model belgesi nedir, başvuru, yayın ve itiraz süreçleri ve belgenin başvuru sahibine teslim süreci anlatılmaktadır. Patent 03-10-2021
Faydalı Model Başvuru ve Tescil Faydalı model nedir, faydalı model belgesi nedir,  Faydalı model başvuru, yayın ve itiraz süreçleri ve nihai olarak faydalı model belgesi yayın ve belgenin başvuru sahibine teslim süreci anlatılmaktadır. Pursaklar Patent ' in detaylı açıkladığı  Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru ve Tescil yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT ) nezdinde yapılacak faydalı model başvuru ve belge işlemleri başlıklar halinde ve ayrıntılı olarak aşağıda anlatılmaktadır.    Hepsini Göster Menu Faydalı Model Nedir? Faydalı Model Başvuru Faydalı Model Yayın ve İtirazlar Faydalı Model Belgesi Nedir Faydalı Model Örnekleri Online Tescil Diğer Hizmetler PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL NEDİR? 10 Yıl süre ile,  faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarına faydalı model denir.Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyuncakoruma devam eder. Pursaklar Patent uzmanlarınca hazırlanan Patent Nedir ve Buluş Nedir yazılarımızla birlikte Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı, mutlaka incelemenizi öneriyoruz. Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:    PATENT FAYDALI MODEL Yenilik ✔ Bakılır ✔ Bakılır Buluş Basamağı ✔ Bakılır ✔ Bakılmaz Sanayiye Uygulanabilirlik ✔ Bakılır ✔ Bakılır Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler ✔ Korunur ✔ Korunmaz Eczacılıkla İlgili Maddeler ✔ Korunur ✔ Korunmaz Biyoteknolojik Buluşlar ✔ Korunur ✔ Korunmaz Kimyasal ve Biyolojik Maddeler ✔ Korunur ✔ Korunmaz Araştırma Raporu  ✔ Var ✔ Var İnceleme Raporu  ✔ Var ✔ Yok Koruma Süresi  20 Yıl 10 Yıl HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Nedir Buluş Nedir Patent Başvurusu Nasıl Yapılır Patent Fiyatları Diğer İlgili Konular Patent Araştırma Patent Nereden Ve Nasıl Alınır Faydalı Model Başvuru ve Tescil Faydalı Model Ücretleri Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL BAŞVURU Faydalı Model Başvuru, Şekli İnceleme, Yayın Kararı, İtiraz İşlemleri, Faydalı Model Belge Kararı, Belge Düzenleme Ücretinin ödenmesi ve belgenin teslimi süreçleri anlatılmaktadır. Çevrimiçi (Online) Faydalı model başvurusunun TÜRKPATENT kayıtlarına işlenmesinden sonra, başvuru dosyasına bakacak olan Patent uzmanı, başvuruları şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) inceler. Şeklî inceleme sonucunda muhtemel sonuçlar şunlardır;Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan ve başvuru unsurları tam veya tamamlanmış olan faydalı model başvurularının şekli incelemesi yapılır.Şekli inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bildirim yapılır. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren 2 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içinde giderilmezse veya TÜRKPATENT tarafından kabul edilmezse, başvuru reddedilir.Şekli inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse ya da bildirilen eksiklikler süresi içinde giderilirse ve araştırma talebi de başvuruyla birlikte yapılmadıysa, başvuru sahibine şeklî şartlara uygunluk bakımından bir eksikliğinin olmadığının veya eksikliklerin süresi içinde giderildiğinin bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde ücretini ödeyerek araştırma talebinde bulunması gerektiği bildirilir. Başvuruda yapılan değişikliklerde başvurunun ilk kapsamı aşılmamalıdır. Faydalı Model başvurusu için araştırma talebi başvuruyla birlikte veya herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvurunun şeklî şartlara uygunluk bakımından bir eksikliğinin olmadığının veya eksikliklerin süresi içinde giderildiğinin bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde Tebliğde belirtilen ücret ödenerek yapılır.Araştırma raporu tarifnamenin tamamı dikkate alınarak istemler itibariyle düzenlenir. Araştırma raporunda, faydalı modele konu buluşun yeni olup olmadığı konusunda karar verilmesinde dikkate alınabilecek ve raporun hazırlandığı tarihte erişilebilir olan dokümanlar belirtilir. Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz ve bu unsurlar raporda belirtilir. Faydalı model araştırma raporu düzenlenirken yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriteri dikkate alınırken, buluş basamağı kriteri dikkate alınmaz.Araştırma raporu düzenlenirken, özetin ve buluş başlığının başvuru konusu buluşla ilgili olarakteknik bilgi verme amacına hizmet etmediği tespit edilirse, özet ve buluş başlığı Kurum tarafından yeniden düzenlenerek kesinleştirilir ve araştırma raporuna eklenerek başvuru sahibine bildirilir. Tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmamasın veya buluş konusun faydalı model ile korunabilen buluşlar arasına girmemesinin araştırma raporunun düzenlenmesini engellemesi durumunda araştırma raporu düzenlenemeyeceği başvuru sahibine bildirilir. Araştırma raporunun düzenlenememesi halinde başvuru sahibine, söz konusu karara itirazlarını ve varsa başvurudaki değişiklikleri sunması için bildirim tarihinden itibaren üç ay süre verilir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya değişikliklerin sunulmaması veya sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmemesi halinde, başvuru reddedilir. Sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmesi halinde araştırma raporu tüm istemler veya araştırılabilir istemler için düzenlenir. HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Sorgulama Patent Hakkı Nedir Faydalı Model Nedir Patent Mevzuat Diğer İlgili Konular Patent Sorgulama Patent Alma Yurtdışı Patent Tescil 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Marka TescilTasarım Tescil PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL YAYIN VE İTİRAZLAR FAYDALI MODEL YAYIN KARARIBaşvuru Yayımı, başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra yapılır. Başvuru sahibi, 18 ay geçmeden de başvurunun yayımlanmasını talep edebilir. Bunun için, faydalı model başvurusu yapılırken faydalı model erkek yayın ücretini ödemek koşulu ve  doldurulan başvuru formundaki “erken yayım” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte Erken Yayın Talep Formu ile talepte bulunulması gerekmektedir. Faydalı model başvuru ücretleri, yıllık sicil kayıt ücretlerini araştırma ve inceleme resmi ücretleri ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri patent fiyatları ve faydalı model ücretleri başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz.  Araştırma raporunun başvuru yayımından önce hazır olması halinde, araştırma raporu başvuru ile birlikte yayımlanır. Araştırma raporu, başvuru yayımından sonra hazırlanmışsa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır. Özetin veya buluş başlığının değiştirilmesi durumunda araştırma raporunun yayımı değiştirilen özet veya buluş başlığını da içerir.FAYDALI MODEL İTİRAZ İŞLEMLERİ Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili belgeleri de eklemek suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir. Söz konusu itiraz, bir talep formu ile yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte TÜRKPATENT' e verilir. Başvuru sahibi karşı görüşlerini bir talep formu ile TÜRKPATENT' e bildirebilir.TÜRKPATENT yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model verilmesine karar verirse bu karar başvuru sahibine bildirilir, karar ve faydalı model Bültende yayımlanır.Yapılan değerlendirme sonucunda faydalı modelin verilebilmesi için değişiklik yapılmasınıngerekli olduğu durumda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi hâlinde faydalı model verilmesine karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve faydalı model Bültende yayımlanır. Değişikliklerinyapılmaması veya yapılan değişikliklerin TÜRKPATENT tarafından kabul edilmemesi hâlinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.Faydalı model verilmesinden sonra 99 uncu maddede belirlenen itiraz usulü işletilemez, sadecemahkemeden hükümsüzlük talep edilebilir.TÜRKPATENT yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model başvurusunun ve buna ilişkin buluşun Sınai Mülkiyet Kanun hükümlerine uygun olmadığına karar verirse başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Bu karara karşı, 100 üncü maddeye göre itiraz edilebilir. HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmenlik Patent İşbirliği Anlaşması PCT Avrupa Patent Sözleşmesi uygulama Yönetmenliği Paris Sözleşmesi Diğer İlgili Konular 5147 Sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun Entegre Devre Topografyaları Yönetmenlik Telif Hakları Patent Destek ve Teşvikler Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL BELGESİ NEDİR Usulune uygun yapılmış faydalı model başvurunun, SMK hükümlerine uygun olması, yayını ve varsa yayına itirazların reddedilmesi üzerine tescilin kesinleşmesine müteakip, başvuru sahibince faydalı model belgesi ücretinin ödenmesinden sonra başvuru sahibine Türk  Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından verilen belgeye Faydalı Model Belgesi denir.  Tüm Faydalı model iş ve işlem ücretlerini, yıllık sicil kayıt ücretlerini ve başvuru ve danışmanlık hizmet ücretlerini faydalı model ücretleri sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Faydalı Model Belgesi, her yıl sicil kayıt ücreti ödemek şart ve koşuluyla 10 yıl süre ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) hükümünce tanınan tüm haklardan yararlandığı gibi, üçüncü tarafaların izinsiz kullanması halinde hukuki yollardan tazmin hakkı da bulunmaktadır.  HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Firmaları Şirketleri Büroları ve Danışmanlarının Seçimi Tasarım Tescil Ücretleri Hukuki Danışmanlık Hakkımızda Diğer İlgili Konular Marka Sorgulama Marka Tescil İsim Tescil Sorgulama İsim Tescili Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu PURSAKLAR PATENT | FAYDALI MODEL ÖRNEKLERİ Faydalı model başvurusunun nasıl hazırlanacağını, buluşun tarifname, istemler, özet ve varsa teknik resimlerin nasıl olması gerektiğini, faydalı model başvuru hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı anlatan  faydalı model örnekleri BURADAN İnceleyebilirsiniz.Yukarıdaki linkte verilen faydalı model örneğinin bütün unsurları gözetilerek hazırlanması halinde şekli eksiklik nedeniyle olası ret kararlarının önüne geçilebileceği gibi zaman kaybunı da önlemiş olursunuz.Pursaklar Patent ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent uzmanlarından ve danışmalarımızdan konu hakkında ayrıntılı yardım ve destek alabilirsiniz.Şayet Faydalı model başvurusu için,  özellikle tarifname, istemler ve teknik resimlerin Pursaklar Patent tarafından hazırlanmasını istenmesi halinde Faydalı model bilgi formumun doldurularak tarafımıza gönderilmelidir. Faydalı model bilgi formunun incelenmesinden sonra görüntülü görüşme dahil irtibat kurularak gerekli olabilecek tüm bilgi ve belgeler tarafımızca hazırlanmakta ve sadece onayınız için tarafınıza gönderilmektedir. Onay vermenize müteakip hemen gün için faydalı model başvuru yapılmakta ve işlem faturası ile birlikte faydalı model başvuru belgesi tarafınıza gönderilmektedir. HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Tasarım Tescil Sorgulama Tasarım Tescili Marka Patent Satılık Markalar Diğer İlgili Konular Kampanyalar Marka Tescilsu Nasıl Yapılmalıdır Blog Bize Ulaşın Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu ONLINE TESCİL Pursaklar Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz. İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR ONLINE PATENT BAŞVURU ONLINE FAYDALI MODEL BAŞVURU DİĞER HİZMETLER Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. PATENT NEDİR Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına patent denir. PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILR Ön araştırma, başvuru formu, tarifname, özet ve  resimler DAHİL Patent başvurusu nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. PATENT FİYATLARI Pursaklar Patent, resmi TÜRKPATENT  patent fiyatları, danışmanlık, başvuru ve süreç içindeki toplam patent ücretlerini buradan inceleyebilirsiniz. PATENT SORGULAMA  Patent sorgulama nedir ve nasıl yapılması gerektiği, patent sorgulama yapacağınız ulusal ve uluslarası web sayfalarını bulabilirsiniz. PATENT NEREDEN VE NASIL ALINIR Başvuru, araştırma  raporları, yayın, itirazlar ve belge dahil Patent nereden ve nasıl alındığı anlatılmaktadır. PATENT HAKKI NEDİR Patent hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Patent haklarına ilişkin diğer ayrıntılar için tıklayınız. PATENT ARAŞTIRMA Patent araştırma yapabileceğiniz web sayfaları ve diğer kaynakları, araştırma kriterlerini ve ayrıntılı uzman görüşlerini burada bulabilirsiniz. FAYDALI MODEL BAŞVURU VE TESCİL Faydalı model nedir, faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini ve ön araştırma kaynaklarını bulabilirsiniz. FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ Resmi TÜRKPATENT Faydalı model ücretlerini, danışmanlık ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.
Turgut Özal Mahallesi 1940 Cadde Modern Site C Blok Batıkent / Ankara +90 212 212 35 17 Pursaklar Patent

Pursaklar Patent Logo

HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

Bülent AYDIN
Bülent AYDIN
Yayınlama Tarihi: 03-10-2021

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.Ayrıca, marka şehir proje kapsa..

Takip Edin